Prekladateľ
...aby sme si rozumeli

+421 905 883 003

fordito

ikon nhfAj neúradný preklad je často potrebný. Je to preklad, kde prekladateľská doložka vystavená odborným prekladateľom nie je potrebná; v tomto prípade originál a vyhotovený preklad nie sú zviazané a opečiatkované.
Pri neúradných prekladoch nie je nutné účtovať podľa štátnej vyhlášky, tak je tu možnosť poskytnutia rôznych zliav (predovšetkým pri prekladoch väčšieho rozsahu).

Možné odborné odvetvia:

 • právo
 • ekonomika, finančníctvo
 • účtovníctvo, dane, audit
 • obchod, manažment
 • matematika
 • fyzika
 • reklama, marketing, cestovný ruch
 • problematika EU
 • environmentalistika, ekológia
 • stavebníctvo
 • strojárstvo, elektrotechnika
 • a iné...

Možné dokumenty:

 • rôzne zmluvy - zmluvy o dielo, kúpnopredajné zmluvy, nájomné zmluvy, pracovné zmluvy, spoločenské zmluvy ...
 • zriaďovacie listiny, stanovy, zápisnice
 • notárske zápisnice
 • daňové hlásenia, účtovné hlásenia, závierky, účtovné doklady, výkazy ziskov a strát, súvahy, bilancie, daňové priznania...
 • internetové stránky
 • katalógy, iné reklamné materiály
 • ponuky, objednávky, obchodné podmienky
 • predpisy, štatúty, smernice, normy
 • technické návody, pokyny
 • bezpečnostné karty
 • projektové dokumentácie
 • a iné...